Schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school.
 
Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er, naast eigen thema’s, ook door het Ministerie van Onderwijs vastgelegde onderwerpen en thema’s met de directie en de inrichtende macht.
De schoolraad komt meermaals per schooljaar samen.

Julia Riedel-Umans en Peter Van Hautegem zijn ouders die verkozen werden uit de ouderraad.
Zij zullen de komende 4 jaar het voorzitterschap van de schoolraad samen voor hun rekening nemen.

Vanuit de lokale gemeenschap nemen Hilde Van Craenenbroeck (secretaris) en André Tops deel aan de schoolraad.

De leerkrachten verkozen vanuit de pedagogische raad zijn Juf Ann Dekinderen en Juf Rika Vanzegbroeck.

Mevr. Brigitte Devroye vertegenwoordigt het schoolbestuur.

De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.
Daarnaast legt het participatiedecreet een aantal thema's vast waar advies over uitgebracht moet worden, bijvoorbeeld het schoolreglement, verbouwingswerken, aanwending van lestijden,...
 
De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van dit advies.
Persoonsgebonden materie kan niet aan bod komen in de schoolraad.

De schoolraad heeft het recht informatie op te vragen bij de school en documenten in te kijken indien dit nodig is om de advies- en overlegbevoegdheid uit te kunnen oefenen.
Daarnaast heeft de schoolraad een communicatie- en informatieplicht naar de achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school).

Uw tips, adviezen of vragen zijn zeer welkom bij de voorzitters van de schoolraad op volgend 
mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 
Wij zijn echter geen rechtbank en ook meningsverschillen met leerkrachten of directie kunnen wij niet oplossen.
Eveneens zijn aangelegenheden die de privacy van kinderen, ouders, leerkrachten of andere personeelsleden van ZavoBasis betreffen, niet onze bevoegdheid.
Eventuele problemen kunnen wij wel signaleren, maar we zullen hiervoor ook steeds doorverwijzen naar de bevoegde instanties of personen.